Miljöjuridik

Flera miljökonsulter på VA-Teknik & Vattenvård har lång erfarenhet av miljöjuridiska frågor som rör miljöfarliga verksamheter. Miljölagstiftningen styr vårt arbete med till exempel tillståndsansökningar, anmälningsärenden, miljökonsekvensbeskrivningar, egenkontrollprogram, periodiska undersökningar och miljörapporter.

Miljöfarliga verksamheter definieras i miljöprövningsförordningen (2013:251). Miljöfarliga verksamheter delas in i A-, B- och C -anläggningar beroende på verksamhetsslag och storlek. För att få driva en miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd i det fall verksamheterna utgör A- och B-anläggningar och i det fall verksamheterna utgör C-anläggningar krävs en anmälan. Aktuell prövningsnivå framgår av miljöprövningsförordningen (2013:251).  Prövning av verksamheter enligt miljöbalken innebär att verksamhetens miljöpåverkan vägs mot olika enskilda och allmänna intressen. Ett tillstånd enligt miljöbalken är ett viktigt beslut för en miljöfarlig verksamhet. Tillståndet reglerar var en sådan anläggning får lokaliseras, vilken verksamhet som får bedrivas vid anläggningen och verksamhetens omfattning.

I samband med nystart, utökning eller ändring av en miljöfarlig verksamhet kan vi bistå med rådgivning. Krävs prövning av en miljöfarlig verksamhet tar vi fram samrådshandlingar samt ansökningshandlingar inklusive miljökonsekvensbeskrivningar för både A- och B- anläggningar. Krävs en anmälan tar vi fram underlag för detta.

Några exempel på våra tjänster:

  • Rådgivning t.ex. inför en prövningsprocess
  • Samråd med myndigheter och berörda intressenter
  • Upprättande av miljökonsekvensbeskrivningar
  • Upprättande av ansökningshandlingar
  • Upprättande av handlingar inför en anmälan
  • Upprättande av kontrollprogram och egenkontrollplaner
  • Upprättande av miljörapporter
  • Utför periodiska undersökningar