Statusrapport – IED

Industriemissionsdirektivet (IED, 2010/75) har implementerats i Svensk lagstiftning genom industriutsläppsförordningen (2013:250). Inom Sverige berörs ca 1 100 industrianläggningar fördelade inom ett 30-tal branscher av industriutsläppsbestämmelserna. För berörda verksamheter innebär detta bl.a. krav på att upprätta en statusrapport.

Vid tillståndsprövning enligt miljöbalken ska statusrapporten ingå som en del i ansökan. För IED-anläggningar med befintligt tillstånd gäller att en statusrapport ska lämnas till tillsynsmyndigheten senast fyra år efter det att BAT-slutsatser beslutats för huvudverksamheten.

Statusrapportens innehåll regleras av 1 kap, 23 §, industriutsläppsförordning (2013:250). Av nämnd paragraf framgår att:

Den som bedriver eller avser att bedriva en industriutsläppsverksamhet ska upprätta en skriftlig rapport (statusrapport) som redovisar:

  1. de föroreningar som förekommer i mark och grundvatten inom det område där verksamheten bedrivs eller avses att bedrivas,
  2. hur området används när statusrapporten upprättas,
  3. tillgänglig information om tidigare användning av området, och
  4.  mark- och grundvattenmätningar som avspeglar förhållandena i området.

Står Ni inför ett upprättande av statusrapport enligt IED kan VA-Teknik & Vattenvård AB hjälpa Er. Vi kan ta fram en komplett statusrapport eller utföra utvalda delar beroende på önskemål.