Periodisk undersökning

Med besiktning avses i detta fall en teknisk genomgång och
granskning av en miljöfarlig verksamhet. Myndigheter väljer ibland att använda begreppet periodisk undersökning istället för periodisk besiktning, dock är innebörden densamma. När en anläggning besiktigas för första gången efter prövning benämns förfarandet istället förstagångsbesiktning.

VA-Teknik & Vattenvård har lång erfarenhet av periodiska besiktningar och genomför frekvent besiktningar av bl.a. avloppsreningsverk, avfallsanläggningar och livsmedelsindustrier.

Syftet med besiktningen är vanligtvis att ta fram ett
underlag för tillsynsmyndighetens bedömning i fråga om verksamheten drivs enligt de krav som framgår av aktuellt beslut/tillstånd samt de generella bestämmelser som återfinns i miljöbalken och dess tillhörande förordningar och föreskrifter. Men besiktningar kan även utföras utan att myndighetskrav ställts i syfte att få en extern och oberoende bedömning av verksamhetens miljöarbete. Oavsett syftet ska besiktningen utföras av en opartisk besiktningsman med relevant kompetens för den aktuella verksamheten.

Besiktningen anpassas utifrån den specifika verksamhetens förutsättningar. Vid besiktningen sker en genomgång av verksamheten med fokus på såväl formalia som på den fysiska anläggningen och dess utformning. Besiktningen resulterar i en rapport innefattande omdöme av verksamheten som en helhet sett ur ett miljöperspektiv inklusive förslag på eventuella åtgärder för att förbättra driften.