Miljötekniska mark- och grundvattenundersökningar

Inom det miljögeotekniska området arbetar VA-Teknik & Vattenvård bland annat med miljötekniska mark- och grundvattenundersökningar.

Miljötekniska markundersökningar av förorenade eller potentiellt förorenade områden blir ofta aktuella vid fastighetsaffärer, förändrad markanvändning, nybyggnation eller rivning. Det är också vanligt att miljötekniska markundersökningar initieras av en tillsynsmyndighet om det finns uppgifter om misstänkta eller konstaterade föroreningar inom området.

Utredningens omfattning anpassas alltid efter kundens önskemål och till det specifika fallet. Generellt sett utförs undersökningen i etapper. I den inledande fasen utförs en förstudie inriktad mot områdets historik innefattande markanvändning, tidigare och nuvarande verksamheter, eventuell kemikaliehantering, lagringsplatser m.m. Därefter utförs en fältundersökning följt av riskbedömning samt förslag på eventuella efterbehandlingsåtgärder.

Markundersökningarna omfattar insamling av information, provtagning, fältmätning, sammanställning och utvärdering av data samt förslag till eventuella åtgärder.

Vi utför även uppdrag innefattande miljökontroll vid sanering och efterbehandling av förorenade områden. Vi kan hjälpa till med allt ifrån myndighetskontakter, provtagning, rådgivning och granskning till att ta fram underlag inför upphandling av entrepenör.

Några exempel på våra tjänster:

  • Miljötekniska mark- och grundvattenundersökningar
  • Miljökontroll vid sanering
  • Provtagning och klassificering av förorenade massor
  • Underlag inför upphandling av entrepenör