Miljörapporter

Miljöfarliga verksamheter som omfattas av tillståndsplikt är skyldiga att upprätta en miljörapport, inlämnande av miljörapporten ska ske senast den sista mars året efter det kalenderår som rapporten avser. Miljörapporten ska bestå av en grunddel, en textdel och för vissa verksamheter en emissionsdeklaration.

Rapporterna lämnas in digitalt till Svenska Miljörapporteringsportalen, SMP.

Grunddelen utgörs huvudsakligen av administrativa uppgifter beträffande verksamheten och verksamhetsutövaren. Textdelen innehåller en kortfattad beskrivning av verksamheten, en översiktlig beskrivning av verksamhetens påverkan på miljön och människors hälsa, redovisningar av olika åtgärder som har utförts under verksamhetsåret för att minska sin miljöpåverkan etc. De verksamheter som omfattas av krav på att redovisa emissionsdeklaration ska utöver grund- och textdelen även redovisa årliga föroreningsutsläpp till luft och/eller vatten.

Emissionsdeklarationen lämnas endast av de verksamhetsutövare som har utsläpp till luft eller vatten över vissa tröskelvärden, eller som hanterar vissa kemikalier. Verksamheter som berörs av vissa föreskrifter ska också ange utsläppshalter i emissionsdeklarationen.

VA-Teknik hjälper Er att sammanställa Er årliga miljörapport och redovisa den i SMP!