Avfallshantering

Avfall som uppkommer ska i första hand återanvändas i andra hand återvinnas. Inom området avfallshantering erbjuder VA-Teknik & Vattenvård AB tjänster som hjälper företag och kommuner att hantera sitt avfall på ett effektivt och miljömässigt godtagbart sätt.

Vi tycker att det är en spännande utmaning att få vara med från början till slut, från förstudier och planering av en ny avfallsanläggning till att utifrån erhållet tillstånd bygga upp och konstruera den nya anläggningen. Våra specialområden är framförallt uppsamling och behandling av lakvatten samt sluttäckning av deponi.

Några exempel på våra tjänster:

 •  Rådgivning, avfallshantering
 • Planering och projektering, deponi
 • Planering och projektering, ÅVC och återvinningsanläggningar
 • Planering och projektering, lakvattenbehandling
 • Fondering, ekonomiska beräkningar
 • Upprättande av anpassnings- och avslutningsplaner
 • Riskbedömningar, nedlagda deponier
 • Upprättande av ansökningshandlingar inklusive MKB
 • Upprättande av handlingar inför en anmälan
 • Upprättande av kontrollprogram och egenkontrollplaner
 • Upprättande av drift- och skötselinstruktioner
 • Utsläppskontroller
 • Periodiska undersökningar